Ársreikningur samþykktur samhljóða - miklar framkvæmdir og góð afkoma

Ársreikningur Snæfellsbæjar var samþykktur samhljóða á bæjarstjórnarfundi í gær eftir síðari umræðu. Fjárhagsstaða Snæfellsbæjar verður að teljast afar góð og var afkoma Snæfellsbæjar jákvæð um 350 milljónir króna.

Ársreikningurinn er settur fram samkvæmt reikningsskilum sveitarfélaga. Starfseminni er skipt upp í tvo hluta, A-hluta annars vegar og B-hluta hins vegar. Til A-hluta telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum en í B-hluta eru fyrirtæki sem eru í eigu sveitarfélagsins og eru rekin sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar, sem eru: Félagsheimilið Klifi, Félagsheimilið Röst, Veitustofnanir Snæfellsbæjar, Hafnarsjóður Snæfellsbæjar, Húsnæðisnefnd Snæfellsbæjar, Leiguíbúðir með hlutareign og Dvalarheimilið Jaðar.

Rekstur Snæfellsbæjar kom mun betur út en fjárhagsáætlun hafði gert ráð fyrir og var rekstur samstæðunnar jákvæður um 350 m.kr., en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir jákvæðri afkomu upp á um 104 m.kr.

Rekstrarniðurstaða A-hluta var jákvæð að fjárhæð 178 m.kr.

Snæfellsbær fjárfesti á árinu 2023 fyrir um 638 m.kr., þar af voru fjárfestingar Hafnarsjóðs um 192 m.kr.

Útgjöld voru nánast á pari við fjárhagsáætlun og það er eftirtektarvert að forstöðumenn stofnana Snæfellsbæjar eru að skila rekstri sinna stofnana enn eitt árið undir áætlun. Þetta er mjög ánægjulegt og eiga forstöðumenn hrós skilið fyrir hversu vel þeir reka sínar stofnanir og hversu vel þeir eru að fylgjast með fjárhag sinna eininga.

Rekstur stofnana var með miklum ágætum, en þó fór launakostnaður fram úr áætlunum, m.a. vegna nýrra kjarasamninga á fyrri hluta árs 2023, þar sem launahækkanir voru meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir.

Lífeyrisskuldbindingar fóru jafnframt fram úr áætlunum, m.a. vegna ákvörðunar stjórnar Brúar lífeyrissjóðs að viðbótarframlag yrði innheimt hjá launagreiðendum frá og með janúar 2024 vegna lífeyrisþega sem væru með réttindi hjá sjóðnum. Vegna þessa myndaðist skuldbinding Snæfellsbæjar gagnvart þessum hópi lífeyrisþega og var sú skuldbinding gjaldfærð í rekstrarreikning á árinu 2023.

Helstu lykiltölur ársreiknings eru taldar hér:

Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu námu um 3.739 m.kr. samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi fyrir A- og B-hluta en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir rekstrartekjum um 3.354 m.kr. Rekstrartekjur A- hluta námu um 2.909 m.kr. en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir rekstrartekjum um 2.632 m.kr.

Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A- og B-hluta var jákvæð um 350 m.kr. en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir jákvæðri afkomu upp á 105 m.kr.. Rekstrarafkoman varð því töluvert betri en áætlun gerði ráð fyrir, eða sem nemur 245 m.kr.. Rekstrarniðurstaða A-hluta var jákvæð að fjárhæð 178 m.kr. en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir afkomu upp á 5 þ.kr.. Afkoma A-hluta varð því betri sem nemur 173 m.kr..

Laun og launatengd gjöld sveitarfélagsins námu um 1.996 m.kr. en starfsmannafjöldi sveitarfélagsins nam 151 stöðugildum í árslok.

Veltufé frá rekstri var 470 m.kr. og veltufjárhlutfall er 0,82 hjá A-hluta. Veltufé frá rekstri í samanteknum rekstrarreikningi A- og B-hluta var 692 m.kr. í árslok 2023 og veltufjárhlutfall samstæðunnar er 1,32.

Handbært frá rekstri var 446,5 m.kr. hjá A-hluta og 668,6 m.kr.. hjá samanteknum rekstrarreikningi A- og B-hluta. Þessi tala gefur vísbendingar um hæfni Snæfellsbæjar til að greiða skuldir og standa undir nauðsynlegum fjárfestingum á árinu.

Heildareignir bæjarsjóðs námu um 5.854 m.kr. og heildareignir sveitarfélagsins í samanteknum ársreikningi um 7.443 m.kr. í árslok 2023.

Heildarskuldir bæjarsjóðs námu um 2.008 m.kr. og í samanteknum ársreikningi um 2.174 m.kr., og hækkuðu þar með milli ára um 79 m.kr.

Snæfellsbær hefur verið að greiða niður lán og minnka skuldir undanfarin ár, og á árinu 2023 voru engin ný lán tekin, þrátt fyrir töluverðar fjárfestingar. Hins vegar var verðbólga töluverð og jukust því skuldir Snæfellsbæjar að nafnvirði örlítið sem því nam á árinu 2023. Þó lækkuðu skuldirnar að raunvirði milli ára. Skuldir Snæfellsbæjar við lánastofnanir lækkuðu milli ára, eða um 44 m.kr. hjá samanteknum reikningi A- og B-hluta.

Skuldahlutfall Snæfellsbæjar er lágt, eða 69,02% hjá A-hluta og 58,14% hjá samanteknum reikningi A- og B-hluta. Ef notað er skuldaviðmið skv. reglum um fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga, þá fer prósentan niður í 47,08% fyrir A-hluta og 37,05% fyrir samstæðuna. Snæfellsbær hefur því töluvert svigrúm til lántöku ef kemur til einhverra stærri tekjufalla í framtíðinni. Skv. 64. gr. 2. málsgr. sveitarstjórnarlaga á þetta hlutfall ekki að vera hærra en 150%.

Eigið fé bæjarsjóðs nam um 3.846 m.kr. og eigið fé í samanteknum reikningsskilum nam um 5.269 m.kr. í árslok 2023. Eiginfjárhlutfall er 65,7% á á árinu 2023 hjá A-hluta en var 63,56% árið áður. Eiginfjárhlutfall A- og B-hluta er 70,79% í lok árs 2023 en var 69,44% árið áður. Almennt er talið að 50% eiginfjárhlutfall hjá sveitarfélagi sé ásættanlegt.

Fjárfestingar á árinu 2023

Eins og áður segir, þá fjárfesti Snæfellsbær á árinu 2023 fyrir um 638 m.kr., þar af voru fjárfestingar Hafnarsjóðs um 192 m.kr. Stærstu einstöku fjárfestingarnar voru m.a. skólahúsnæðið á Hellissandi, en þar var farið í gagngerar viðgerðir á ytra byrði, skipt um glugga og þak á öllu húsnæðinu. Vatnsrennibraut var keypt og sett upp við sundlaugina í Ólafsvík, farið var í framkvæmdir við þak á Gufuskálum og malbikað var fyrir um 138 m.kr. Lokið var við frágang á húsnæði eldri borgara í Ólafsvík og hafnar voru framkvæmdir við viðbyggingu grunnskólahúsnæðisins á Lýsuhóli. Jafnframt var farið í mikið af nauðsynlegum viðhaldsframkvæmdum við nánast allar stofnanir bæjarfélagsins, og munu þær framkvæmdir halda áfram á árinu 2024.

Eins og fram kemur hér að ofan, voru fjárfestingar og framkvæmdir ársins 2023 mjög miklar hjá sveitarfélaginu, en þrátt fyrir það hefur tekist að lækka skuldir og halda rekstri sveitarfélagsins á pari við fjárhagsáætlun, jafnframt því að þurfa ekki að taka nein ný lán á árinu. Afkoma ársins 2023 var mjög jákvæð og verður því fjárhagsstaða Snæfellsbæjar að teljast afar góð.